Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor alle lessen die plaats vinden binnen De Yogaschool. Hierbij de voorwaarden die algemeen gelden voor alle Opleidingen en Cursussen. Verderop staan de aanvullingen per discipline.

De inschrijving wordt pas voltrokken als het inschrijfformulier correct ingevuld (incl. handtekening van de deelnemer en datum) en samen met een geldige machtigingskaart bij De Yogaschool ingeleverd is. De datum is tegelijkertijd datum van inschrijving.

De administratie stuurt per e-mail een bevestiging van de inschrijving naar de cursist. Als er geen e-mail bekend staat bij ons kan deze bevestiging ook per post opgestuurd worden.

Studenten krijgen bij vermelding van hun studentenpasnummer een korting van 10 %.

Bij een afwezigheid dient wel lesgeld te worden voldaan.

Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt De Yogaschool zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

De Yogaschool behoudt het recht lessen te laten vervallen dan wel te wijzigen (hierbij een redelijke termijn in acht nemend). In deze gevallen krijgen leden de mogelijkheid zonder opzegtermijn af te zien van verdere deelname.

De deelnemer dient de huisregels  van de leslocaties te kennen en na te leven. Deze hangen ook op prikboarden in de leslokaties.

De deelnemer houdt zich aan de door De Yogaschool gegeven instructies en vastgestelde reglementen en verklaart hierbij deze te zullen naleven. Indien de cursist de instructies en/of de reglementen overtreedt, is dit een reden om de cursist de toegang verder te ontzeggen evenals de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij zal deelnemen aan de lessen op eigen risico en verantwoordelijkheid en dat de kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De cursist is er zich van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelnemen aan de lessen kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de cursist De Yogaschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.  De cursist(e) wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient altijd de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd.

Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Hetzelfde geldt voor sterk medicijn- en drugsgebruik of andere extreme verslavingen. De Yogaschool beslist of toegang mogelijk is of niet. De huisarts is in geval van aandoeningen altijd op de hoogte gesteld van deelname aan onze lessen.

Ook is De Yogaschool niet aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke goederen, we adviseren ten allen tijde waardevolle spullen thuis te laten. Sierraden allemaal af,  thuislaten graag. Mobiele telefoons thuislaten en in ieder geval geheel uitzetten.

De Algemene voorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden. U wordt schriftelijk via nieuwsbrieven of via uw mailadres op de hoogte gesteld van de wijzigingen(en).

Lesgelden voor alle Cursussen.
De kosten voor de cursussen bedragen vanaf 1 september 2016 per kalendermaand:
Hatha Yoga 35,00 euro (1,5 uur)
Karate Do 17 – 21 jaar € 22,00 per maand voor 2 of 3 lessen per week.
21 en ouder € 28,00 per maand voor 1 les per week.
21 en ouder € 35,00 per maand voor 2 of 3 lessen per week.
Karate voor kinderen 19,00 euro  (2 lessen per week)
Zwangerschapsyoga 36,00 euro (1 uur per week)

De Yogaschool werkt uitsluitend met automatisch incasso van lesgelden. Tijdens de inschrijving krijgt de cursist een groene machtigingskaart van de KPN die hij/ zij invult en aan ons retourneert. Lesgeld wordt maandelijks afgeschreven aan het einde van betreffende kalendermaand betreffende het lesgeld van die maand. Verder bestaat ook de mogelijkheid, in overleg met De Yogaschool, dat het maandbedrag per bank vooruit wordt betaald, IBAN – NL69 INGB0007235463 van: De Yogaschool – Enschede.

De lessen zijn gebaseerd op 44 weken per jaar (meestal meer), derhalve gemiddeld 11 betalende maanden. De maand augustus wordt niet als lesmaand gerekend, tenzij in deze maand les gegeven wordt, dan hanteren we juli.

Op officiële feestdagen worden er geen lessen gegeven.

De vakantielessen in de Zomervakantie (in augustus meestal op zaterdagochtend ) kunnen door iedereen bezocht worden. Bij deelname is een maand lesgeld extra verschuldigd.

De eerste Yoga- of Karateles is een gratis proefles en niet bindend. Bij verdere deelname aan de lessen is een inschrijving verplicht. Het inschrijfformulier en de machtiging worden in aanwezigheid van de docent/ e voor of na de tweede les ingevuld. Het inschrijfformulier en de machtiging worden afgegeven of geretourneerd aan ons. De aanstaande cursist krijgt van de administratie een bevestigingsmail dat men ingeschreven is, en wordt verwezen naar de betalingsvoorwaarden, waarna de cursist deze voorwaarden ter kennis neemt. 

De inschrijving is doorlopend en kan alleen per e-mail of brief opgezegd worden. De cursist ontvangt hierover ook altijd een ontvangstbevestiging van de administratie. De ingangsdatum van de opzegging dient als ingaande maand van opzegging en wordt doorbetaald, de eerstvolgende maand is de opzegtermijn van 1 contributiemaand. Daarna stopt de opzegtermijn en is de cursist uitgeschreven. Tijdens de opzegtermijn kunnen de lessen gewoon bezocht worden. Er is altijd een minimale deelname van 3 lesmaanden.

De lesgelden kunnen door De Yogaschool worden aangepast, afhankelijk van o.a. kostprijsfactoren. Dit zal tijdig worden aangegeven en gebeurd meestal in de maand januari. Indien een cursist het met deze verhoging niet eens is dan bestaat de mogelijkheid voor de cursist per direct te stoppen met deelname aan de cursus. Hierbij hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een opzegtermijn. De cursist dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

De cursist wordt verzocht zoveel mogelijk naar de les te komen waarvoor hij/ zij ingeschreven staat. Tussen de Hatha Yoga lessen kan gewisseld worden in dezelfde week, zelfs per locatie. Alle lessen staan in de lesrooster op onze website. Een opschuiven of opsparen van lessen is niet mogelijk, bij uitzonderingen vraag altijd vooraf en altijd in overleg met De Yogaschool .

Aanvulling per discipline 

Voor Karate Do
De introductiecursus Karate Do duurt 3 maanden en met de inschrijving wordt het cursusgeld eenmalig aan begin van de cursus afgeboekt. Na de cursus kan de deelnemer in de reguliere Karate lessen instromen, met een opzegtermijn van 1 maanden, na datum opzegging van vorige maand, zoals bij Hatha Yoga. Karate lessen worden doorlopend, dus 12 maanden lang, onderwezen door de Yogaschool. Er zijn derhalve 12 betalende maanden. Voor Karate Do is het dragen van een pak verplicht.

De Karate Do lessen voor volwassenen lopen in vrijwel  alle vakanties door met een aangepast lesschema en onderdelen. Daadwerkelijke feestdagen vallen wel uit.

De Karate Do lessen voor kinderen volgen de schoolvakanties voor kinderen. Het lesgeld is gebasseerd op 11 betalende maanden.

Voor Zwangerschapsyoga
Voor zwangerschapsyoga geldt een deelname van minimaal 3 maanden. De eerste les wordt niet als gratis proefles gerekend. Na 3 maanden deelname kan het lidmaatschap per direct opgezegd worden. Het lesgeld is berekend op gemiddeld 4 lessen per maand.

Voor alle Raja Yoga Opleidingen
In de Raja Yoga opleidingen hanteren we de voorwaarden zoals vermeld in het documentatieboekje, naast de voorwaarden op deze pagina. Het betreft jaartrainingen.

Basisopleiding
De inschrijving voor de Basisopleiding bevat een minimale deelname van 10 lesmaanden en lesgeld. Er zijn 40 lesweken. Men schrijft zich in voor een geheel lesseizoen. Het rekeningnummer is IBAN – NL69 INGB 0007 2354 63 van: De Yogaschool – Enschede.

Na het succesvol hebben doorlopen van de Basisopleiding stroomt de student met wederzijds goedvinden door naar de Docentenopleiding. De studieperiode bedraagt 3 lesjaren. Na het succesvol doorlopen van de Docentenopleiding kan de student deelnemen aan de meesteropleiding van 3 jaren.

Het inschrijfformulier van de Basisopleiding wordt een inschrijving Docentenopleiding bij aanvang van de eerste les Docentenopleiding. Daarna betreft dit de inschrijving voor de vervolg/Meesteropleidingen. Men volgt steeds jaartrainingen. Bij aanvang van een lesseizoen wordt men geacht het betreffende lesjaar en volgende lesjaren te volbrengen.

Betalingen Basis en vervolgopleidingen
Deelnemende betaald zelf per maand, vooraf, 10 lesmaanden, met een gemiddelde van 4 lessen per maand, zie per opleiding het maandbedrag op de website. Deelnemende kan het beste de Yogaschool machtigen tot afschrijving van lesgelden. Machtigingskaart aan te vragen via de Yogaschool.

Uitschrijving Docenten en vervolg opleiding
Besluit men de Docentenopleiding te verlaten dan dient dit schriftelijk met opgave van redenen ingediend te worden bij De Yogaschool. De uitschrijving is alleen geldig met een schriftelijke ontvangstbevestiging zijdens De Yogaschool. Een eventuele opzegging kan alleen gehonoreerd worden in de zomervakantie periode. Men kan opzeggen tussen 15 juli en 1 september van dat kalenderjaar. Als men de docentenopleiding in januari van dat jaar begonnen is, men besluit niet verder te gaan, maak je dat voor aanvang nieuwe kalenderjaar kenbaar aan ons.

Examens
Aan het einde van het derde docentenjaar kan men deelnemen aan het examen, data worden jaarlijks bekend gemaakt. Een examenaanvraag dient schriftelijk / per mail te worden ingediend.

Werk 
Het betreft hier een Beroepsopleiding en bij het succesvol afstuderen bij de docentenopleidingen wordt de student werk aangeboden door De Yogaschool.