Meditatie, wat is het?

DeYogaschoolpadma1DeYogasmaschaylvymeditatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie staat in onze opleidingen centraal,
echter …. Wat is meditatie eigenlijk? of hoe werkt het ?

Meditatie lijkt tegenwoordig een soort toverwoord voor ontspanningsoefeningen te zijn geworden. Menigeen geeft onder het mom van meditatie, bijvoorbeeld visualisatie oefeningen, soms op muziek, loopmeditaties, overdenkingen. Meditatie, eenpuntigheid of Dhyana staat echter anders beschreven. Een mens kan niet in meditatie komen als de zintuigen van waarneming of van handelen actief zijn. Kijk maar eens voor een overzicht op deze wikipedia pagina http://nl.wikipedia.org/wiki/Meditatie. Een ervaren leraar is essentieel.

Yoga heeft volgens de overlevering erg veel met meditatie te maken, we besteden er in onze Raja Yoga opleidingen daarom veel aandacht aan. Wat hieronder staat komt in een les in de docentenopleiding voor. Uit boek 1 van de Yogasutra’s van Patanjali.

2. Yoga is het onder controle brengen van de wijzigingen van het denken.
Yogaś Citta-Vṛtti-Nirodhaḥ मोगश्चित्तवृश्त्तननयोध् Yoga – (de essentiële techniek van) yoga. Citta – (van) het denkapparaat (denk vermogen). Vṛtti – (van) de wijzigingen. Nirodhaḥ – onder controle brengen, stilzetten, beheersing, bedwingen.
3. Dan is de ziener gevestigd in zijn eigen, essentiële en fundamentele aard.
Tadā Draṣhṭuḥ Svarūpe ‘vasthānam तदा द्रष्ु् स्वरूऩेऽवस्थानभ् Tadā – dan. Draṣhṭuḥ: (van) de ziener. Svarūpe – in zijn „eigen vorm” of essentiële
en fundamentele aard. Avasthānam – het gevestigd zijn.
4. In andere staten is er assimilatie (van de ziener) met de modificaties (van het denken).
Vṛtti-Sārūpyam Itaratra वृश्त्तसारूप्ममभतयत्र Vṛtti – (met) wijzigingen (van het denken). Sārūpyam – identificatie, assimilatie.
Itaratra – ergens anders, in andere omstandigheden (toestanden, staat)

In boek 2 vinden we

29. Hieruit (volgt) het verdwijnen van de beletselen en het naar binnen wenden van het bewustzijn. 
Tataḥ Pratyak-Cetanādhigamo ‘pi Antarāyā Bhāvaś Ca तत् प्रत्मलिेतनाधधगभोऽप्मन्तयामाबावचि
Tataḥ – daarvan, daaruit. Pratyak – naar binnen gewend, in de tegengestelde richting. Cetanā – bewustzijn. Adhigamaḥ – verworvenheid. Api – ook.Antarāyā – (van) beletselen, hindernissen. Abhāva – afwezigheid. Ca – en.

30. Ziekte, loomheid, twijfel, onachtzaamheid, luiheid, wereldsgezindheid, begoocheling, onvermogen om vaste voet te verkrijgen; onstandvastigheid, dit negental veroorzaakt de verwarring van het denken en dat zijn de belemmeringen. 
व्माधधस्त्मानसंशमप्रभादारस्माववयनतभ्राश्न्तदशयनारब्धबूमभकत्वानवश्स्थतत्वानन धित्तववऺेऩास्तेऽन्तयामा्
Vyādhi-Styāna-Saṃśaya-Pramādālasya-Virati-Bhrāṇti Darśanālabdhabhūmikatvānavasthitatvāni Citta-Vikṣhepās Te ‘ntarāyāh Vyādhi – ziekte, kwaal. Styāna – dofheid, loomheid. Saṃśaya – twijfel. Pramāda – achteloosheid, onzorgvuldigheid, nalatendheid. Ālasya – luiheid. Avirati – hunkeren naar dingen (wereldsgezindheid) Bhrāṇtidarśana – waan, begoocheling, onjuiste kijk. Ālabdhabhūmikatva – niet tot stand brengen (verwerven) van een stadium, onvermogen om vaste voet te verkrijgen. Ānavasthitatvāni – (en) onstandvastigheid, onstabiliteit. Citta – (van) het denkvermogen. Vikṣhepāḥ – verstrooiingen (oorzaken van verwarring).
Te – zij (zijn). Antarāyāḥ – belemmeringen, hindernissen.

31. (Mentale) pijn, wanhoop, nervositeit en zware ademhaling zijn de symptomen van een denken dat in een verstrooide toestand is. 
दु्खदौभयनस्माङ्गभेजमत्वचवासप्रचवासा् ववऺेऩसहबुव्
Duḥkha Daurmanasyāṅgamejayatva Śvāsapraśvāsa Vikṣepa Sahabhuvaḥ Duḥkha – pijn. Daurmanasya – wanhoop, depressie, enz., veroorzaakt door mentale ziekte. Aṅgamejayatva – sidderen van het lichaam, het gebrek aan beheersing over het lichaam, nervositeit. Śvāsapraśvāsāḥ – (en) in- en uitademhaling, zwaar in- en uitademen. Vikṣepa – verwarring, beroering. Sahabhuvaḥ – begeleidende (symptomen).

32. Om deze belemmeringen uit de weg te ruimen (moet er zijn) een voortdurend (onafgebroken) beoefening van één waarheid of beginsel. 
Tat Pratiṣhedhārtham Eka Tattvābhyāsaḥ तत्प्रनतषेधाथयभेकतत्त्वाभ्मास् Tat – dat (daar). Pratiṣhedhārtham – ter verwijdering, ter beteugeling. Eka – (van) een. Tattva – beginsel, waarheid. Abhyāsaḥ – beoefening, intens zich toeleggen op.

YogaschoolsukhaConcentratie (Dharana) en Meditatie (Dhyana) horen bij elkaar. 
Concentratie- (voorafgaand aan ) meditatieoefeningen zijn een belangrijk deel van het Raja Yoga oefen systeem. Wanneer er bijna geen onderbrekingen meer optreden in de gedachten vorming heb je éénpuntige gerichtheid van aandacht bereikt. Je ervaart rust. Daarnaast zijn er resultaten genoemd in de Yogasutra’s van Patanjali die verwijzen waar meditatie nog meer goed voor zou zijn : opgewektheid, het verminderen van hindernissen. De beste tijd om te mediteren zijn de schemeringen in de dag, ’s ochtends en ’s avonds.

Meditatie is een verfrissing voor het denken
Zoals een mens zich na een douche vaak schoon en opgefrist voelt, zo is het ook na het mediteren. Het denken lijkt schoner en is overzichtelijker. Het is dit denken, dat gevuld raakt in de loop der dag, door de vele indrukken die binnenkomen. Door een overmaat aan gedachten, gevoelens, meningen, wensen en teveel van dit alles raakt het denken (te) vol. Stress is het resultaat. Meditatie zal een weldadige uitwerking hebben mits regelmatig toegepast om het denken te ontdoen van ballast. Een ervaren leraar is nodig om, door herhaling, het proces van meditatie in goede banen te leiden.

Kwaliteit van het leven
Door mediteren wordt het denken “schoongemaakt” en tot rust gebracht. Door de toegenomen rust komt helderheid, waardoor de waarneming wordt verscherpt. In de stille vrede in de mens ligt volheid, waardoor geluksgevoelens gemakkelijker worden ervaren. Er ontstaat meer ruimte in het hoofd. Wensen, angsten en problemen worden gemakkelijker losgelaten en begrepen. Naarmate de meditatie dieper wordt, neemt de macht van illusie af en komt de werkelijkheid dichterbij. Meditatie geeft het leven meer vreugde en een hogere kwaliteit.

Religie?
slider13Meditatie is een techniek om het denken schoon te maken en is als zodanig niet aan enige religie gebonden. Je hoeft dus geen religieus persoon te zijn of in God te geloven om de goede uitwerking te kunnen ervaren. Dat neemt niet weg dat mediteren in verschillende (oosterse én westerse) tradities als een belangrijke techniek wordt gezien om – uiteindelijk – één te worden met het Goddelijke, iets moois dus, vrij vertaald. De natuurlijke levenskern die ook wel Ziel wordt genoemd is beter bereikbaar. De overeenkomst tussen citaten uit verschillende tradities over meditatie is vaak opmerkelijk.

Shakyamuni

De Praktijk
Een van de bekendste meditatievormen – en misschien wel de meest effectieve – is te mediteren op een klank. Hoewel mediteren heel natuurlijk en eenvoudig is, is het niet te leren uit een boek of van het web. Het gaat om de herhaling. Wie echt geïnteresseerd is doet er goed aan een goede Yogaschool zoals de onze te vinden waar meditatie serieus beoefend en onderwezen wordt, al vele decennia lang. Zo kan een leraar je helpen om goed te leren mediteren. Niemand wordt een leerkracht binnen de Yogaschool als meditatie vaardigheden onvoldoende zijn. Diegene die goed mediteren kan, daarover wordt gezegd dat er niets onbereikbaar is voor hem /haar in de 3 werelden.